Muzikus.cz homepage
přihlášení uživatele
PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE JE ZRUŠENÉ
vyhledávaní
podm. používání

Podmínky užívání internetových stránek www.muzikus.cz

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.muzikus.cz (dále jen Muzikus).
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek Muzikus s adresou domovské stránky www.muzikus.cz je společnost Muzikus s.r.o., Novákových 8, 180 00 Praha 8, DIČ CZ25132105, která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Stránky Muzikus jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice nebo ve Slovenské republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. Muzikus s.r.o. v této souvislosti upozorňuje, že obsah Muzikus není určen k užívání a/nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

II. Autorská práva a práva k vkládanému obsahu

 1. Jakékoliv užití stránek Muzikus nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být stránky Muzikus uvedeny jako zdroj. Bez souhlasu a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách Muzikus, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty
 2. Uživatel, který vkládá na Muzikus jakýkoliv obsah, odesláním tohoto obsahu na svůj Muzikus profil potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv (např. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práv na ochranu osobnosti, průmyslových práv) k umísťovanému obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na Muzikus a jeho zpřístupnění dalším uživatelům Muzikus a jiným osobám (veřejnosti).
 3. Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Uživatelově profilu znamená, že tato informace je volně přístupná celosvětově na Internetu a kdokoliv na ni může odkazovat, jakož ji i sám kopírovat a dále šířit. Profily na Muzikus jsou veřejné, neposkytují možnost nastavení soukromí tak, aby Váš profil mohly sledovat pouze vybrané osoby mimo osobní komunikace mezi uživateli.
 4. Umístěním obsahu uvedeného shora na Muzikus souhlasíte s celosvětovým zpřístupněním tohoto obsahu veřejnosti v nehmotné podobě prostřednictvím stránek Muzikus, s tím, že nemáte z toho titulu vůči Muzikus či komukoli jinému nárok na jakoukoli úplatu nebo jinou protihodnotu.
 5. Uživatel odpovídá za to, že je sám/sama oprávněn/a k vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, případně ho vyslovuje i v platném zastoupení všech dalších osob, jejichž souhlas je zapotřebí.
 6. Provozovatel Muzikus nepřebírá povinnost Vámi umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení Vašich práv k obsahu, který jste umístili na Muzikus.
 7. Co se týká obsahu umístěného na Muzikus jinými Uživateli, zavazuje se Uživatelrespektovat práva, jimiž je chráněn, a využívat ho pouze v mezích dovolených příslušným zákonodárstvím (obvykle v mezích osobní potřeby fyzické osoby).

III. Ochrana dat a osobních údajů

 1. V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na Muzikus mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").
 2. Společnost Muzikus s.r.o. jako provozovatel stránek Muzikus si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Společnost Muzikus s.r.o. chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.
 3. Pokud při užívání Stránek Muzikus poskytne Uživatel osobní údaje, nebude společnost Muzikus s.r.o. tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.
 4. Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách Muzikus, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých Uživatelem dříve. Pokud se Uživatel pohybuje na stránkách Muzikus, dochází ke sledování pohybu Uživatele po stránkách Muzikus včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele.
 5. Společnost Muzikus s.r.o. má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem:
  1. použití pro marketing pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům,
  2. použití pro personifikaci stránek Muzikus a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění.V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů.
 6. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Muzikus s.r.o. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.
 7. Společnost Muzikus s.r.o. je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 8. V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.
 9. Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.
 10. Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách Muzikus, může kdykoliv tuto registraci zrušit.
 11. Vložením inzerátu do sekce Bazar na stránky Muzikus uživatel uděluje provozovateli právo k použití tohoto obsahu pro účely propagace portálu, nebo v rámci projektů sloužících k této propagaci, zejména v agregátoru inzerátů umístěném na webovém portálu www.buygo.cz.
 12. Na některých stránkách se můžete setkat s používáním aplikace Facebook. Aplikace Facebook užíváme pouze pro Facebook Login a sociální pluginy. Během ověřování těchto služeb muzikus.cz požaduje pouze věk, e-mail a oprávnění k publikování. Uživatel může kdykoli požádat o vymazání údajů po přihlášení uživatele muzikus.cz nebo prostřednictvím nastavení Facebook v sekci Nastavení > Zabezpečení a přihlašování > Aplikace a weby, kde je možnost aplikaci odebrat.

IV. Odpovědnost provozovatele Muzikus za obsah

 1. Muzikus s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na portál Muzikus, jeho užití a nakládání s ním.
 2. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti akcím Uživatele či jím umístěnému obsahu na Muzikus, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči provozovateli Muzikus, zavazujete se nahradit nám veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní uplatnění a případné vypořádání takových nároků.
 3. Rovněž tak se Uživatel zavazuje nahradit provozovateli náklady spojené s úkony vyvolanými Uživatelovým porušením Uživatelských podmínek (včetně nákladů právních služeb potřebných k právnímu posouzení Uživatelova jednání).

V. Změny Podmínek užívání

 1. Tyto Podmínky užívání mohou být kdykoli změněny.
 2. Aktuální verze Podmínek užívání je volně umístěná na Muzikus. Každý Uživatel je sám odpovědný za sledování změn Podmínek užívání, aniž by provozovatel byl povinen ho na změny zvlášť upozorňovat.
 3. Uživatel tímto vyslovuje svůj souhlas s tím, respektovat Podmínky užívání v jejich aktuálním znění. Pokud Uživatel jedná jako zástupce dalších osob, vyslovuje svůj souhlas i za tyto osoby, které se zavazují Podmínky užívání respektovat.
 4. Jsme vděční za jakékoliv připomínky a podněty k fungování a vylepšení Muzikus, berte však na vědomí, že použitím Vašeho nápadu nebo Vámi zaslaného materiálu nevzniká Muzikus žádná povinnost Vám nápad nebo použití materiálu a v něm obsažených informací jakkoliv kompenzovat; jeho předáním souhlasíte s jeho využitím za těchto podmínek, včetně podmínky bezúplatnosti.
 5. Tyto Podmínky jsou v tomto znění zveřejněny dne 1.4.2018
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.