přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

softwareNebojte se funkcí v DAW - Solo a Mute

30.6.2017 | Autor: Martin Jirsák | sekce: pro muzikanty - workshopy

Nebojte se funkcí v DAW - Solo a Mute


Dnešní díl se bude věnovat tématu, které je na první pohled úplně jasné a „není tu nad čím bádat“. Pravda ale je, že když se na toto téma pustíte do diskuze, zjistíte, že na věc existují různé pohledy.

Na první pohled je to jednoduché. Mute umlčí danou stopu/kanál, takže signál není slyšet. Solo naopak zaručí to, že bude slyšet pouze signál dané stopy/kanálu, kde Solo aktivujeme. Ano, může to být takoto jednoduché, pokud uvažujeme o v rámci jednoduchého projektu, kde jsou výstupy všech stop zasílány na hlavní výstup. Ale pojďme do praxe, kde se většinou takto jednoduché projekty nevyskytují. Pojďme se podívat na to, jak se situace změní, když začneme používat kanály typu Group (tedy výstupy jednotlivých kanálů jsou směrovány do těchto pomocných sběrnic) a nebo FX (tedy signál směrujeme do dalších kanálů přes Sendy), případně i VCA.

Kliknutím na tlačítka v okně Project a nebo Mixconsole se vypnou veškerá tlačítka Mute.


V těchto případech složitějšího zapojení totiž musí existovat určitá logika, kdy některé stopy nebo kanály samy automaticky přepnou svůj stav Solo a nebo Mute, abychom slyšeli nebo neslyšeli očekávaný výsledek.

Mute

Začneme tou jednodušší ze dvou funkcí, a tou je (možná překvapivě) funkce Mute. Máme tedy audio stopu, která je nasměrovaná do hlavního výstupu Stereo Out. Tuto audio stopu umlčíme. Výstupní sběrnice Stereo Out zůstane samozřejmě neumlčená. Pokud by se automaticky umlčela se zdrojovou audio stopou, znamenalo by to, že bychom neslyšeli vůbec žádný signál, který do tohoto kanálu Stereo Out přichází. Naprosto stejně to samozřejmě funguje i v případě, pokud danou audio stopu nasměrujeme do kanálu Group. Umlčíme tedy audio stopu, jejíž výstup je nasměrován do Group, tato stopa Group zůstane neumlčená. Pokud by se umlčela, znamenalo by to, že by kanálem Group neprocházel žádný signál. Úplně stejně to funguje i s kanálem FX, do kterého je signál nasměrován přes Send. Zatím se tedy vlastně nic nestalo. Umlčíme zdrojovou stopu, ta přestane vysílat signál do svého výstupu nebo Sendu a žádná další stopa nebo kanál nejsou umlčeny.

Pokud je nastavení "Group Channels: Mute Source As Well" v Preferences deaktivováno, zůstane po umlčení Group kanálu stopa, jejíž výstup je do tohoto Group kanálu nasměrován, neumlčena.


Umlčená skupina

Co se ale stane se zdrojovými stopami v případě, kdy umlčím kanál Group, do kterého je nasměrováno více kanálů Audio (nebo Instrument či dalších Group)? Máme dvě možnosti: Zdrojový kanál může být umlčen také, nebo zůstane neumlčen. Různá DAW přistupují k řešení tohoto problému různě a skoro bych si troufl říci, že výsledek bude 50/50. A to kupodivu dokonce i na straně Steinbergu, který pro tuto možnost nabízí přepínač v Preferences > VST > Group Channels: Mute source as well (umlčet také zdroje). A aby to bylo ještě zajímavšjší, v Cubase je tato možnost ve výchozím nastavení aktivovaná (tedy zdrojové kanály se umlčí spolu s kanálem Group), zatímco v Nuendu je tato možnost ve výchozím nastavení neaktivní. Odpovídá to jiným skupinám uživatelů a jejich rozdílným potřebám.

Pokud je nastavení "Group Channels: Mute Source As Well" v Preferences aktivováno, bude po umlčení Group kanálu umlčena i stopa, jejíž výstup je do tohoto Group kanálu nasměrován.


Proč by zdrojová stopa měla být také umlčená? A proč ne? V čem je rozdíl? Rozdíl je samozřejmě v okamžiku, kdy signál z dané zdrojové stopy není vysílán pouze do umlčeného kanálu Group. Tedy buď je signál ze zdrojové stopy vysílán ještě do jiné sběrnice (obvykle FX) pomocí Send a nebo je použit tzv. Summing Modu a Direct Routingu pro možnost zasílání signálu z jednoho kanálu do vícero výstupů současně. A teď už jsou vidět ty rozdíly. Pokud je totiž výše uvedená preference aktivní (jak je tomu ve výchozím nastavení v Cubase), umlčí se i zdrojová stopa a signál ze zdrojové stopy stopy tedy není slyšet vůbec nikde. To může někdy působit těžkosti při hledání problémů se směrováním signálu. Ale pro skladatele a aranžéry (kteří jsou jedni z hlavních cílových skupin produktu Cubase) dává toto řešení smysl. Například si chci poslechnout, jak by určitá část zněla úplně bez kytar. Naštěstí mám všechny kytary slučené do skupin, sačí tedy umlčet skupinu kytar a výsledek okamřitě slyším.

Nastavení preferencí pro umlčení zdrojové stopy spolu s kanálem Group - preference aktivní.


Umlčení kanálu FX

Opačné chování má ale kanál FX, pro nějž mimochodem neexistuje možnost volby v Preferences a chová se stejně jak v Cubase, tak v Nuendu. Tedy ve výchozím nastavení Nuenda se kanály FX a Group chovají shodně. Co to znamená?

Jestliže umlčím kanál FX, do kterého je nasměrován signál z několika různých kanálů a na kterém jsou pověšené různé efekty, zdrojové stopy se nikdy neumlčí. Tato logika je zřejmá asi naprosto všem a preference opravdu nejsou nutné (zejména pokud skutečně používáme kanály Group a FX k jejich skutečnému účelu tak, jak byly navrženy a odvozeny z analogových mixů, přesto že jejich možnosti jsou v dnešním DAW v podstatě téměř shodné). Proč chceme umlčet kanál FX? Protože si chceme poslechnout, jak by nahrávka zněla bez určitého efektu (nebo řetězce efektů), který je v tomto kanálu FX zavěšen. Pokud by se v případě umlčení kanálu FX umlčel i signál z kanálů zdrojových, nebylo by možné si nahrávku bez těchto FX poslechnout.

Nastavení preferencí pro umlčení zdrojové stopy spolu s kanálem Group - preference vypnutá.


Aby to nebylo zas tak jednoduché... Ehm... Aby bylo možné uspokojit různé potřeby uživatelů, máme v Preferences > VST možnost určitého nastavení i právě pro chování FX: Mute Pre-Send when Mute. Pokud je tato volba aktivovaná, což je výchozí nastavení Cubase i Nuendu, sběrnice Send, které jsou nastaveny do režimu Pre-Fader, budou také umlčeny spolu se svým umlčeným kanálem. V podstatě je to ve většině případů předpokládané chování. Přesto, že signálová cesta je ze vstupu, přes Insert efekty, Channel Strip (pořadí těchto dvou modulů lze změnit), přes Sends a teprve potom do Mute/Solo a na Fader - tedy umlčení je až za Sendy, pokud jsou v režimu Před Faderem - bude sběrnice Send Pre-Fader s tímto nastavením umlčena.

Umlčení folderu (složky) v okně Project způsobí umlčení všech stop a kanálů, které jsou v této složce, stopa Audio 03 je umlčena také, ačkoliv je mimo složku. To je proto, že její výstup je nasměrován do Group 1, která byla spolu se složkou umlčena.


Umlčení VCA

Kanál VCA se naopak od kanálu FX chová vždy tak, že je ummlčen i zdrojový kanál. VCA je totiž myšlen tak, že de facto ovládá hlasitost na vstupu.

Umlčení výstupu

Výstupní kanály (tedy ty, které definujeme ve VST Connections a které v MixConsole mají ve výchozím nastavení červenou barvu faderu) se chovají úplně stejně jako kanály Group. To znamená, že ve výchozím nastavení Cubase se umlčí všechny zdrojové kanály, když umlčíme výstup. Díky tomu lze snadno sledovat, jaké kanály jsou nasměrovány do kterého výstupu. Pokud změníme nastavení v Preferences > VST > Group Channels: Mute Source as well, umlčení výstupu nezpůsobí umlčení zdrojových kanálů. To stejné platí i v Nuendu ve výchozím nastavení.

Umlčení kanálu VCA způsobí umlčení i zdrojových stop, které jsou do VCA připojeny.


Komplikované směrování signálu

Všechna výše uvedená pravidla platí i pro komplikovanější směrování signálu. Tedy pokud z jednoho zdrojového kanálu (audio stopy) směrujeme signál do vícero sběrnic FX pomocí Send, FX dále do kanálů Group a samotný zdrojový audio kanál do Group, který jde navíc do dalšího kanálu Group atd. Tedy kanál FX nasměrovaný do Group bude umlčen, pokud umlčíme kanál Group. Ale audio kanál, který je nasměrován do výše uvedeného FX už umlčen nebude. Zato umlčení výstupní sběrnice Stereo Out, do které je nasměrován výstup z Group i výstup ze zdrojového audio kanálu, umlčí ve výsledku úplně všechny kanály.

Umlčení složky

Funkce složky (Folder) nemá v Cubase s klasickým směrováním signálu v podstatě nic společného. Složka se v podstatě chová podobně, jako se chovají složky na úrovni operačního systému. Tedy pod složkou jsou sdružené určité (podobné) stopy, které spolu nějak souvisejí. Nicméně jak vidíme, i složku lze v Cubase umlčet. Logika takového umlčení je pak taková, že jsou umlčeny všechny stopy, které jsou uvnitř dané složky. A následně jsou podle výše uvedených pravidel opět umlčeny i další stopy/kanály, pokud to má nastat. Tedy pokud umlčíme celou složku nazvanou Groups, umlčí se (v základním nastavení Cubase) i všechny zdrojové audio stopy, které jsou do těchto kanálů Group nasměrované.

Ve výchozím nastavení (preference "Group Channels: Mute Source As Well", je aktivní) jsou po umlčení výstupu umlčeny i všechny kanály, které do tohoto výstupu směřují, zdrojová audiostopa je umlčena kvůli umlčení kanálu Group, spolu s výstupem.


Odshora (zleva) dolů (doprava)

Mimochodem, logika umlčování/neumlčování jednotlivých stop je vždy ve směru odshora (zleva), dolů (doprava). Tedy v okamžiku, kdy stiskneme tlačítko Mute nějaké stopy nebo kanálu, Cubase „se podívá“ na první stopu/kanál a zjistí, zda by z důvodu výše uvedených pravidel měla být tato stopa/kanál umlčen(a). Umlčí/neumlčí. Poté „se podívá“ na druhou stopu/kanál a udělá stejné rozhodnutí. Pořadí kanálů/stop tedy může v některých speciálních případech hrát roli.

Umlčení kanálu FX neumlčí zdrojovou stopu, která je do daného kanálu FX nasměrována přes sběrnici Send.


Deaktivování všech Mute

Někdy se hodí mít možnost najednou deaktivovat všechna umlčení najednou, abychom nemuseli všechna umlčení procházet po jednom. K tomu v Cubase existuje specifická funkce: Deactivate All Mute States (deaktivovat všechna umlčení), která je k dispozici jak v základním okně Project, tak v okně MixConsole.

Přístě se podíváme na funkci Solo.

Psáno pro: časopis Muzikus 2016/12

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-workshopy/Nebojte-se-funkci-v-DAW-Solo-a-Mute~30~cerven~2017/

Komentáře

celkový počet: 0

Buďte první...


 
 
 
&;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.