muzikus.cz na

facebook twitter
přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní
nápověda

Obecná pravidla soutěží:1. Soutěže se může zúčastnit registrovaný, resp. přihlášený uživatel portálu Muzikus.cz úplným vyplněním soutěžního formuláře, není-li uvedeno jinak (např. pokud soutěž probíhá prostřednictvím e-mailu). Soutěžní formulář obsahuje soutěžní otázky či zadání úkolu a kontaktní údaje pro spojení se soutěžícím v případě výhry. Účastníkem soutěže se uživatel stává okamžikem odeslání soutěžního formuláře, čímž akceptuje platná pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

2. Jedna osoba se každé ze soutěží smí zúčastnit pouze jednou. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže, a osoby spolupracující na soutěži. Účast v soutěži není věkově omezena.

3. Účastí v soutěži uživatelé souhlasí s možným zveřejněním svého jména a města bydliště na portálu Muzikus.cz v případě výhry.

4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obecná pravidla soutěží, prodloužit dobu trvání soutěže, soutěž v jejím průběhu přerušit, předčasně ukončit či zcela zrušit.

5. Účastníci, kteří nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo jednají v rozporu s pravidly, budou ze soutěže vyřazeni. Prokáže-li se přesto, že se výhercem (např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací) stala osoba, která jednala v rozporu s pravidly, její nárok na výhru zaniká.

6. Do slosování o výhru jsou zařazeni soutěžící, kteří správně vyřešili zadání soutěže a v průběhu uplynulého měsíce na Muzikus.cz nezískali žádnou výhru. Je-li počet účastníků splňujících tuto podmínku nižší než počet výher, jsou do slosování zařazeni všichni účastníci soutěže, tzn. bez ohledu na to, zda odpověděli správně a zda v uplynulém měsíci získali výhru.

7. O nároku na výhru v případě nejasností a ve sporných případech rozhoduje s konečnou platností pořadatel soutěže podle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné a nevzniká na ně právní nárok.

8. O výhře jsou výherci vyrozuměni po skončení soutěže e-mailem, popř. telefonicky.

9. Ceny budou předány podle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře. Věcné výhry budou výhercům předány v redakci portálu ve stanoveném termínu a čase, případně zaslány poštou na adresu uvedenou při odeslání soutěžních odpovědí. Volné vstupy na hudební akce, není-li upřesněno jinak, jsou zpravidla k dispozici v místě konání.

10. Výhra je nepřenosná, tzn. nelze ji přepsat na jinou osobu ani směnit za jinou cenu.

11. Při převzetí výhry je výherce povinen prokázat svou totožnost.

12. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za kvalitu výhry, příp. za vady a nedostatky zapříčiněné třetím subjektem, tzn. zpravidla dodavatelem výhry.

13. Nárok na výhru zaniká v případě, že není možné výherce kontaktovat pomocí spojení uvedeného při odeslání soutěžních odpovědí, dále pokud věcná výhra uložená v redakci není vyzvednuta ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení, příp. pokud volné vstupy či vstupenky na hudební akci nejsou vyzvednuty do doby jejího konání.Odpovědi na časté otázky týkající se soutěži:Jak a za jakých podmínek se mohu zúčastnit soutěží portálu Muzikus.cz?
Soutěže se může zúčastnit registrovaný, resp. přihlášený uživatel portálu pomocí vyplnění soutěžního formuláře, není-li uvedeno jinak (např. pokud soutěž probíhá prostřednictvím e-mailu). Jedna osoba se jedné soutěže smí zúčastnit pouze jednou. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže, a osoby spolupracující na soutěži. Účastí v soutěži účastníci souhlasí se zveřejněním svého jména na portálu Muzikus.cz v případě výhry.

Jak a kdy se dozvím o výhře v soutěži na Muzikus.cz?
O výhře se dozvíte po vyhodnocení soutěže, které probíhá krátce po jejím ukončení. Termíny ukončení jednotlivých soutěží jsou uváděny vždy pod jejich popisem.
Zdali již ukončená soutěž byla vyhodnocena zjistíte v pravém sloupci sekce soutěže, kde jsou uváděna jména výherců (v případě věcných cen), příp. informace o tom, že výherci byli obeznámeni (v případě volných vstupů, které výherci přebírají na místě).
V případě výhry Vás vyrozumíme e-mailem, popř. telefonicky.

Kde si mohu svou výhru vyzvednout?
U věcných cen je postup zpravidla takový, že je mimopražským výhercům zasíláme poštou a pražským ukládáme v redakci, kde si je mohou vyzvednout. V případě soutěže o volné vstupy na koncert může v některých případech být výhra připravena přímo na místě konání. O podrobnostech jsou výherci informováni po skončení soutěže.

Za jak dlouho od slosování mi bude doručena výhra?
Výhry zasílané poštou zpravidla odesíláme záhy po slosování, a to na adresu uvedenou při odeslání soutěžních odpovědí. Pokud by se přesto stalo, že by vám výhra nepřišla do jednoho měsíce, neváhejte a obraťte se na nás. Pokud se nám výhry odeslané poštou vrátí jako nedoručené, budou po dobu jednoho měsíce uloženy v naší redakci.

Může za mě cenu převzít někdo jiný?
Výhry jsou určeny výhradě na jméno konkrétního výherce.
Posíláte-li výhru uloženou v redakci převzít někoho jiného, zašlete nám z e-mailové adresy, kterou jste uvedl/a při odeslání soutěžní odpovědi, jméno dotyčné/ho. Při vydávání výher je, vzhledem ke zveřejňování jmen výherců v sekci „soutěže“, striktně ověřována totožnost a hláška „moje kamarádka vyhrála“ tedy, jak se již někteří přesvědčili, neobstojí.
V případě, že je výhra odeslána poštou, postup je stejný jako když si přebíráte kteroukoliv jinou zásilku.
Jedná-li se o soutěž o volné vstupy na koncert, kde je výhra připravena na místě jeho konání, jsou změny jména bezpředmětné, protože si výhru přebíráte při samotném vstupu na akci.

Proč není možné změnit jméno na guestlistu, když vyhraji volný vstup na koncert a chci, aby místo mě šla kamarádka?
K tomuto pravidlu jsme přistoupili ze dvou důvodů: jednak jde o zátěž nejen pro nás, ale také pro organizátory příslušného koncertu, jimž jména výherců odesíláme, a jednak máme bohužel z minulosti negativní zkušenosti se zneužíváním (například soutěžení pod několika fiktivními jmény a prosba o změnu na pravé jméno, soutěžení "za celou rodinu" od nemluvňat po prarodiče a prosba o změnu jména na jediného opravdového zájemce, soutěžení o ceny, o které účastník nemá zájem a výhry na veřejných diskuzních fórech směňuje apod.). Princip je tedy jednoduchý: vyhrajete-li vstup na koncert, máte možnost jej zdarma navštívit a je na vás, zdali toho využijete nebo ne. Předpokládáme, že pokud soutěžíte, máte o příslušnou cenu zájem, a věříme, že kdo chce hrát fér, najde pro toto pravidlo pochopení.

Chci se optat, jakým způsobem se mám prokázat při přebírání výhry (jestli bude stačit normálně občanka)...
Jakmile přebíráte výhru určenou na jméno, musíte zkrátka prokázat, že se jmenujete tak, jak se jmenujete, ale vězte, že nás opravdu netrápí, jestli občankou, řidičákem, tramvajenkou, žákovskou knížkou... :-)

Proč soutěže o vstupenky vyhodnocujete na poslední chvíli, kdy se dá předpokládat, že spousta lidí už bude mít jiný program?
V některých případech soutěž probíhá s větším předstihem před akcí, jindy jde naopak o krátkou bleskovou soutěž uspořádanou krátce před konáním akce.
Soutěže vyhodnocujeme po jejich ukončení, přičemž termín jejich ukončení je u každé z nich uveden.
S termínem ukončení soutěže a termínem konání akce jste tedy vždy srozuměni a rozhodnutí, zdali se soutěže za určených podmínek zúčastníte, je pochopitelně jen na Vás. Předpokládáme nicméně, že účastníci soutěže o případnou výhru mají zájem.

Vyhrál jsem vstupenky na festival. Jak ale zjistím, na který den vstupenka platí?
Prezentujeme-li soutěž jako o soutěž vstupy na festival, máme tím na mysli celý jeho program, nikoliv část jeho programu. Pokud tedy u soutěže není uvedeno, že se jedná např. o jednodenní vstupenku, platí na celou akci.

Co to znamená "kontrolní otázka"?
Kontrolní otázky se vyskytují především u soutěží časopisu Muzikus, pro jehož čtenáře jsou určeny především, a jejich cílem je ověření, zdali soutěžící časopis skutečně má k dispozici. Jediným úkolem pro jejich správné zodpovězení je tedy nalistování uvedené strany v časopisu a vyhledání příslušné informace. Oproti ostatním otázkám se kontrolní otázky pravidelně střídají - zdánlivě jde tedy o systém ne nepodobný například CAPCHA.
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.